8 czerwca 2012

lozzkijuhygtrey5jikjytresryufdxzaxcvnuijurtujhkl.,kijhudydcvpoiuytrewuasxdcfvgbhnżjmk,l.okijuohgfdsazx
sdcvgbhnjrutrurururturtui6ko8p9liku6jytheuj3ik47o8pl;9[0;8li7
klokijhctrurturturturtutrurdxsasdfghjklswdefrtghyujikojuhygtrftgyhujikmluytfgyhuji
kjhgfdssdcfvgbbhnjmk,l,kjhbgvfdcxsdcfvboghnjmku,jhgófdcsxxdc chjkjhgglktjlghjekjgrbgnhjmkmjhgfdsdcfghjkjhgfdcxshuyjukiimjuhygtfdsdfg

1 komentarz: